Спортчунуң чедиишкини: сорулгаларже быжыг базым

  0
  4
  Спортчунуң чедиишкини: сорулгаларже быжыг базым

  Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультеди 20 ажыг чыл дургузунда тергиин спортчуларны белеткеп, ооң доозукчулары спорт талазы-биле ажылдап, харын-даа регионнуң шериг-күш адырларында ажылдап чоруурлар. Ук факультеттен аныяктарның спортка чедиишкиннери көстүп, амыдыралга дадыгар. Студентилерниң хүн бүрүде чуртталгазы өөрүшкү-маңнай болгаш карак чажы, эртем болгаш уран чүүл, күзелдер база боттуг амыдыралдан бүткен. «Тываның аныяктары» солуннуң январь айның аалчызы ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединиң деканы Мира Балчирбай болган. Ол – педагогика эртемнериниң кандидады, ук факультеттиң доозукчузу.
  — Мира Васильевна, бо үе дургузунда факультет чеже кижини доостурганыл?
  — Бистиң факультедивис 17 катап доозукчуларны белеткеп үндүрген. Ол дээрге 41 студенчи бөлүктер база 1000 ажыг доо­зукчулар болур.
  — Факультеттиң баштайгы деканнарын сактып көрүңерем.
  — Күш-культура болгаш спорт факультединиң баштайгы деканы педагогика эртемнериниң доктору, профессор Ооржак Херел-оол Дажы-Намчалович турган, оон улаштыр педагогика эртемнериниң кандидады, доцент Ондар Өргелээр Чүвүрекович, Экономика эртемнериниң кандидады, доцент Ликтан Валерияна Тараачыев­на, педагогика эртемнериниң кандидады, доцент Кыргыс Эдуард Ким-оолович олар ажылдап турганнар. Факультедивиске ажылдап чораан декан бүрүзү ооң сайзырал-хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирген, профессионал адырынга бедиктерни чедип алганын демдеглээри чугула.
  — Факультетте кандыг мергежилдерни белеткеп турарыл?
  — Амгы үеде «Күш-культура» болгаш «Ажылдың айыыл чок чоруу» деп ийи профильдиг педагогиктиг мергежилди, «Күш-культура» деп профильдиг педагогиктиг мергежилди база «Спортчу тренировка» профильдиг күш-культура талазы-биле мергежилди чедип ап болур. Оон аңгыда кадыының байдалы кызыгаарлыг кижилерге адаптивтиг күш-культура деп профиль база бар. Бир эвес бакалавриатты дооскаш улаштыр өөренир күзелдиглерге магистратура талазында «Спортчу болгаш физкультурлуг кадыкшылга технологиялары» деп угланыышкын бар. А аспирантурага өөренир дээр болза, «Күш-культура кижизидилгезиниң, спортчу тренировканың, кадыкшылга база адаптивтиг күш-культураның теориязы болгаш методиказы» деп угланыышкын бар. Бо шупту мергежилдерни очно база бот-өөредилге-биле бюджет акшаландырыышкынныг- даа, төлевирлиг-даа хевирге өөренип болур. Төлевирлиг хевирге чарыгдаан акшазын эгидип ап база болур.
  — Студентилер аразында ат-алдарлыг апарган спортчулар бар бе? Олар спортчу маргылдаалар, белеткелдер база өөредилгени канчап четтигип турарларыл?
  — Бистиң факультедивисте Тыва Республиканың база Россия Федерациязының чыынды командаларынче кирип турар шыырак спортчулар бар. Ол дээрге хостуг хүрешке Россияның спорт мастери, бирги курс­чу Амир Чамзын, сумога Россияның спорт мастери, ийиги курсчу Артыш Ооржак болгаш оон-даа өскелер болур. Оларның спортчу карьеразынга таарымчалыг байдалдарны база өөредилгезинге шаптык тургус­пазы-биле индивидуалдыг графиктерни кылып турар бис.
  — Факультеттиң өске дээди өөредилге черлери, албан организациялары-биле харылзаазы кандыгыл?
  — ТР-ниң Спорт яамызы, ТР-ниң чыынды командаларын белеткээр спортчу төп, уруг­ларның спортчу школалары, ортумак школалар, Кызылдың башкы колледжизи база ТР-ниң олимпийжи курлавырлар училищези-биле кады ажылдажылга дугайында керээлерни чарган бис. Делегей чергелиг кады ажылдажылганың иштинде Казах спорт болгаш туризм академиязы, К. Жубанов аттыг Актюбинск регионалдыг күрүнениң университеди-биле керээлерни чарып, ажылдап эгеледивис.
  — Факультетти дооскан чедиишкинниг спортчуларны адап көрүңерем.
  — Бистиң доозукчуларывыс — чоргааралывыс, алдарывыс база эң-не төлептиглеривис-тир. Оларга херээжен хүрешке Россияның алдарлыг спорт мас­тери, Олимпий оюннарының киржикчизи, аныяктар ортузунда каш дакпыр Европаның чемпиону, делегейниң мөңгүн призеру Лориса Ооржак, хостуг хүрешке Россияның алдарлыг спорт мастери, Европаның үш дакпыр чемпиону, Нациялар кубогунуң тии­лекчизи Опан Сат, сумога Россияның алдарлыг спорт мастери, сумога ийи дакпыр делегей чемпиону, Бүгү-делегейниң бирги дайынчы оюннар маргылдаазының тиилекчизи Начын Монгуш, кикбоксингиге Россияның алдарлыг спорт мастери, делегейниң ийи дакпыр чемпиону, Евразия чемпиону Мерген-оол Монгуш, комплекстиг тулчурунга Россия­ның делегей клазынга спорт мастери, аныяктар ортузунга хостуг хүрешке Россия­ның чемпиону Мерген Санаа, делегей клазынга Россияның спорт мас­тери, студентилер ортузунда хостуг хүрешке делегей чемпиону, студентилер ортузунда Россияның чемпиону Дондук- оол Хүреш-оол болгаш оон-даа өскелер хамааржыр.
  — Доозукчуларны ажылга тургузар талазы-биле айтырыг кандыгыл?
  — Күш-культура болгаш спорт факультединиң доозукчулары ажылга кирип алыры-биле бергедээшкиннер чок. Олар студент турган үелеринде-ле спорт мастери аттарны чаалап алган болур. Ынчангаш кандыг-даа структуралар оларны күзелдии-биле чалап алыр. Колдуунда бистиң факультедивистиң доозукчулары 100 хуу ажылга кирип алыры чажыт эвес. Школаларда күш-культура башкылары-даа бар.
  Алена НАН-ХОО

  Реклама