СПОРТТУҢ ШУПТУ ХЕВИРИНГЕ ДЕСКИ

  0
  13

  Инга Ооржак – Кур-Чер ортумак школазының 6-гы классчызы. Ада-иезиниң улуг уруу, дуңмалары Саглай, Сайлана угбазын дөзеп өзүп турарлар.
  Эге класстан-на эгелеп күш-культурага сундулуг, тускай кыс болган. Спортче базымнарын чадаг чарыш болгаш чиик атлетикадан эгелээн. Республика иштинге Бүгү- россияның чадаг чарыш хүнүнде Кросс Наций-2017 маргылдааның 1000 метр­ге III-кү черин алган. Чоорту бут бөмбүүн сонуургап, улуг спортчу чедиишкиннерлиг болган. Бүгү Россия чергелиг «Мини-футболду школаже» төлевилел иштинге биче бут бөмбүүнге бичии уруглар аразынга I-ги черни Кур-Чер ортумак школазының командазы-биле тии­лээннер.
  Эрткен чылын Кызыл, Красноярск хоо­райларга болган Сибирь зона маргыл­дааларынга чедиишкинниг киришкеннер.
  Инга ортумак класстарга келгеш, респуб­лика чергелиг стол теннизиниң маргыл­дааларынга 2 дакпыр (2019, 2020 чылдарда) тиилекчизи болган. База хостуг хүрешке 29 килге Кызыл, Шагаан-Арыг хоо­райларга болган республика чергелиг маргылдааларга тергиидеп, I-ги черлерге төлептиг болган.
  Бодунуң школазында хаак, шыдыраа, буга-шыдыраа маргылдааларының шыырак ойнакчызы. Ол спортка хандыкшылын, сонуургалын ам-даа сайзырадып шыдаар, бурунгаар көрүштүг, кызымак өөреникчим дээрзинге бүзүрелим улуг.

  Вячеслав Оюн, Кур-Чер ортумак школазының 1-ги категорияның күш-культура башкызы, дээди чаданың тренер башкызы.

  #СылдысчыгашСолуну #Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама