Студентиниң амыдыралындан

  0
  27

  Тываның студентилер эвилелиниң эгелээшкини-биле, чыл санында «Мээң бажыңым – мээң общежитием» деп хоорай чергелиг декаданы эрттирери чаңчылчаан. Бо хемчегни эрттирип тургаш, хоорайда ортумак өөредилге черлериниң хөй-ниити чуртталга бажыңнарының ортузунга солун хемчеглерни студентилер организастааннар. Студентилер амыдыралының судалын холда туткан аныяктарның регионалдыг «Тываның студентилериниң эвилели» хөй-ниити организациязын Самир Аспан-оол каш чыл улаштыр удуртуп турар. Студенчи хемчегниң дугайында ол мынчаар чугаалаан.

  — Кандыг-даа хемчегни организастаарда, аныяктарның боттарының киржилгези чокта, болдунмас. Ынчангаш бо удаада база студентилер шупту чыглып алгаш, декаданы канчаар эрттирерин чугаалаштывыс. Чаңчыл ёзугаар спортчу оюннарны эрттирген, сылдыстар-биле селфи, хөй-ниити чуртталга бажыңнарының арыг-силиг байдалын хынаан база студентилерниң идепкейлиг киржилгезин онзалап демдег­лээн бис.
  Эксперттер студентилерниң чурттап турар байдалын хынаан. Оларның хүн бүрүде амыдыралы-биле таныжып, хостуг үезин канчаар шын ажыглап турарын көрген. Бо таварылгада четпес чүүлдер база студентилерниң хүндүлээчел, эвилең-ээлдек, чараш чаңчылдары дораан илереп кээр чорду.
  Декаданың бирги чадазында «Студентилерниң эргелери болгаш хүлээлгелери» деп викторинаны эрттирдивис. Ында сургуулдарның стипендиязының хевирлери, хөй-ниити чуртталга бажыңнарының дүрүмнери, студентилерге хамаарылгалыг деткимчелер база торгаалдар дугайында айтырыглар кирген. Бо удаа­да викторинага Тываның политехниктиг техникуму идепкейлиг киришкеш, бирги черни ээлээннер. Ийиги черде — Республиканың эмчи колледжизи, үшкү черде Кызылдың транспорт техникуму болган.
  Дараазында хүннерде «Хөг­лүг старттар» эрткен. Аңаа бирги черни Кызылдың транспорт техникуму, ийиги черни Тываның политехниктиг техникуму, үшкү черни Республиканың эмчи колледжизи алган.
  «Сылдыстар-биле селфи» деп мөөрей онзагай. Студентилер декада үезинде алдарлыг артистер, спортчулар, көскү күрүне ажылдакчылары-биле ужуражып, чедииш­кинниң үндезини чүдел дээрзин билип алганнар. Бо чылын Тываның тудуг техникумунга сураг­лыг спортчу, хостуг хүрешке делегей чергелиг спорт мастери Лориса Ооржак чедип, аныяктар-биле ужурашкан.
  Тываның транспорт техникумунуң сургуулдары «Саян» ансамбилиниң сылдызы, ыраажы Сайзана Сюрюн-биле селфини кылган. Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуң сургуулдары алдарлыг артист Ишкин оглу-биле селфиге киришкен. Тываның политехниктиг техникумунуң сургуулдары В. Көк-оол аттыг Национал театрның артистери-биле солун ужуражылганы эрттирген. Артистер сценага канчаар шын алдынарын аныяктарга көргүзүп, солун мастер-класс­тарны эрттирген.
  Дараазында ортумак өөредилге черлеринге алдарлыг артист Мерген Хомушку база Кремль балединиң артизи Субудай Хомушку тус-тузунда чедип, аныяктар-биле ужурашкан.
  Декаданың түңнел кезээнде командалар Россияда театр чылынга тураскаат­кан «Студент хөй-ниити чуртталга бажыңының чуртталгазындан бир хүн» деп темага видеороликтиг чогаадыкчы номерлерни көргүскен. Шупту хемчеглерниң түңнели-биле алырга, Кызылдың транспорт техникуму «Эң-не тергиин студент хөй-ниити чуртталга бажыңы» деп атты чаалап алган. Дараазында Тываның политехниктиг техникуму ийиги черни ээлээн, үшкү черде Республиканың эмчи колледжизи болган.

  Реклама