Сут продукциязын демдектеп эгелээн

  0
  1

  “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база амы-хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири” национал төлевилелдиң чорудуу-биле Кызыл кожуунда ажыл чоруттунуп турар.

  Шак ынчалдыр, чижээлээрге, хууда сайгарлыкчыларга бүдүрген бараанын сан-чургай-биле имнээринге дузаны көргүзүп турар. Продукциязын боттуң күжү-биле садып-сайгарып турар арат-тараачын ажыл-агыйлар болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтери 2022 чылдың декабрь 1-ден тура ону имнеп демдектээр ужурлуг апаарлар.

  Ындыг чергелиг сүмени алгаш, Кызыл кожуунда арат-тараачын ажыл-агыйның баштыңы Дарисю Данзурун «Саян-Даа» көдээ ажыл-агый кооперативиниң бүдүргени сүт продукциязын имнедип алган.

  Кооперативтиң бүдүргени сүт продукциязын @ekomarket_kyzyl рынокта, а ол ышкаш «Гаруда», «Сайзырал», «Көдээ ажыл-агый барааннары садыы» садыг төптеринде, «Автоорук» автобус доктаамында эът үлгүүргезинде сайгарып турар.

  Сүт кылыгларын сан-чурагайлыг арга-биле имнеп демдеглээри бараан бүрүзүн таныттынгыр болдуруп, бузурукчу, хуурмак кижилерниң талазындан ону өттүндүр мегелеп бүдүреринден камгалаар. Оон аңгыда ол продукцияның хереглекчиге чедир оруун эдерти көөр арганы бээр. Садып алыкчы бүрүзү бараанның, ооң бүдүрүкчүзүнүң дугайында медээ-дыңнадыгны “Шынныг демдек” деп капсырылганы таварыштыр билип ап болур.

  Реклама