СУУРУВУС БАЙЫРЛАЛЫ

  0
  27

  Улуг-Хемниң куржаа болган,
  Унун дургаар чаптып баткан сууржугаш бар.
  Арга-шынаа, дамырактар ораны боор,
  Ада-ием чурту болган Ээрбегим.
  Ноябрь 29-та Ээрбек сумузунуң школазының спорт залынга чылдың-на чаңчыл болган суур хүнүн байырлап эрттирген бис. Бо байырлалды 2014 чылдың ноябрьның 13-тен эгелеп демдеглеп эрттирип турар. Бо чылын 6 дугаар чылы бооп турар.
  Сумунуң баштыңы Сергей Арсарыг эге сөстү ап, келген чонга чылыг-чымчак сөстерин сөңнеп, байырлалды ажыткан. Хемчегге 2019 чылдың түңнелдерин үндүрүп, сумувустуң ажыл-ишчилерин аңгы-аңгы адырларга шаңнап-мактаан. Бо чылын «Суурнуң хүндүлүг чурттакчызы» деп атка Мөңге Дүдүкпенович Куулар төлептиг болган. Ол 1937 чылда Чөөн-Хемчиктиң Бора-Тайгага төрүттүнген. Кырган-ача 8 ажы-төлдү өстүрүп кижизиткен. 1970 чылда Ээрбек суурнуң «Кызыл тараа­чын» колхозунга малчыннап эгелээн. Ол ам 82 харлыг, хөй чылдарда малчыннап чоруур, хөй шаңнал-макталдың эдилекчизи.


  База оон-даа өске адыр­ларга шылгарааннарны илередип, шаңнап-мактаан. Аңаа бо чылын юбилейин эрттирген чурттакчыларны, сумунуң эң идепкейжилерин, спортчуларны, идепкейжи башкыларны, эки ДНД бөлүүн база удуртукчузун, өрт өжүрер бөлүктү, арыг кудумчуну, идепкейжи деткикчилерни, бо чылын өг-бүле туткан аныяк өг-бүлелерни, кады үр чылдарда чурттап чоруур өг-бүлени, сумунуң бо 2019 чылда 1 дугаар төрүттүнген өпеяазын, сумунуң спортчу бичии чаштарын, хол бөмбүүнге херээжен спортчу команданы, тергиин тренер башкыны, ажылынга бердинген үр чылдарда ажылдап чоруур башкы, алдын холдуг мастер, бир ду­гаар үндүрүг төлекчизин, төлевилелдер киржикчилерин, Театр чылынга идепкейлиг киржикчилерни сумунуң чагырга чери шаңнап-мактап база көдээ-культура ажылдакчылары байырлалды башкарып эрттирген. Сумунуң клуву бичии дыкпыш болганындан, байырлалды бо чылын школаның спорт залынга эрттирген бис.
  Байырлыг хемчегге Кызыл кожууннуң чагырга чериниң болгаш Улуг Хуралдың төлээлерин чалаан. Аалчылар белек-селээн сунуп, алгап-йөрээген соонда, улаштыр сумунуң бот-тывынгыр артистери хөгжүмнүг байыры-биле бараал­гаан. Суурувус чурттакчылары ыры-шоор, танцы сам-биле дыштанып, байырлаан бис.
  Солун дамчыштыр концертке киржип, чараш номерлерни көргүскен артис­теривиске четтиргенивисти илередип тур бис. Оларга школаның, суурнуң уруглар садының, суму чагыргазының, клубтуң ажылдакчылары база өөреникчилеривис Айнаш Оюн, Сайда-Даш Сат, Дайшета Саая, Вика Салчак, Ай-Чүрена Хүрен-оол, Шоваа Ооржак, Ай-кыс Камзарова олар хамааржыр.

  Салбак Сарыг-оол,
  Ээрбекте көдээ культура одааның уран чүүл удуртукчузу.

  Реклама