«СЫЛДЫСЧЫГАШ» – АНЫЯККОРРЛАРНЫҢ ААЛЧЫЗЫ

  0
  21

  2020 чылда «Сылдысчыгаш» уруг­лар солуну 75 харлаар. Мен солуннуң ажылдакчыларынга шуптузунга ук байырлалы-биле байыр чедирип, ол-ла хевээр солун, позитивтиг болгаш номчуштуг артарын күзээр-дир мен.
  «Сылдысчыгаш» солун биле Кызыл хоорайның Немелде өөредилге төвүнде «ЮНКОР» чогаадыкчы каттыжыышкын беш дугаар чыл кады ажылдап турар. Бо дээрге республикада уруг­ларны болгаш элээдилерни информастыг каттыштырып турар чаңгыс-ла борбак периодиктиг уруглар үндүрүлгези-дир.
  Бис солуннуң чагыдып алыкчылары бис, олче бижээн материалдарывысты аппарып берип турар бис. Солуннуң редактору У.С. Монгуш бистиң уругларның бижээн ажылдарын үнелеп, солуннуң арыннарынга чырыдып турар.
  Бис редакцияның доктаамал аалчылары бис. Бо удаада солуннуң ажылдакчылары биске – Немелде өөредилге төвүнде «ЮНКОР» каттыжыышкынга, аалдап чедип келген. Аныяккоррлар «Сылдысчыгаш» солуннуң дугайында ажыктыг, солун медээни билип алгаш, ол дугайында боттарының чүүлдеринде допчузу-биле бижээн. Ам уруг­ларның бижээн ажылдарын силерге бараал­гадыр-дыр бис, эргим номчукчу.

  Ирина Белкина, Кызыл хоорайның Немелде өөредилге төвүнде «ЮНКОР» каттыжыышкынның башкызы.

  ТӨӨГҮЛҮГ СОЛУН

  Меңээ «Сылдысчыгаш» солуннуң редактору Урана Монгуш-биле таныжып алыры солун болду. Ол биске Немелде өөредилге төвүнге чедип келгеш, солуннуң тургустунган төөгүзүнүң дугайында таныштырып, дыка солун беседаны чоруткан. Мен оон 1938 чылда уругларга бир-ле дугаар тыва дыл кырынга «Пионер» деп сеткүүл үнген деп билип алдым. Аңаа сураглыг журналис­тер С.К. Самба-Люндуп, М. Момбужай, А. Очурбаанок болгаш өскелер-даа ажылдап турган.
  Бистиң солунувус «Сылдысчыгашты» 1945 чылдың март айда үндүрүп эгелээн. Чогум солунну хаап турган үе база турган болду (ол чүгле Тывага эвес, а өске республикаларга база болуп турган). Оон чүгле 30 чыл эрткенде – 1990 чылдың февраль 1-де солунну катап үндүрүп эгелээн.
  «Сылдысчыгаш» солун орус дылга база үнүп турган болза деп мен дыка-ла күзээр-дир мен. Ынчан ону бүгү республиканың уруглары номчуур аргалыг болур.

  Ванесса Куулар, 12 харлыг.

  БИСКЕ ТААРЫШКАН СОЛУН

  Бистиң республикавыста уруглар солуну «Сылдысчыгаш» бар. Бир кичээлге ук солуннуң редактору биле ажылдакчызы чедип келген. Ынчан мен «Сылдысчыгаштың» кажан үнүп эгелээнин болгаш аңаа кымнар бижип турганын билип алдым.
  Солуннуң үнеринге дыка хөй чогаалчылар болгаш журналистер боттарының үлүг-хуузун киирген дээрзин редактор чугаалап берген. Ылаңгыя Тываның улустуң чогаалчызы Кызыл-Эник Кудажы болгаш эртемден Ш.Ч. Сат олар. Оон ыңай мен 1938 чылда уругларга бир дугаар тыва дыл кырында үндүрүлге – «Пионер» сеткүүл үнгенин билип алдым. Ам ындыг сеткүүл чок. Уругларга болгаш элээдилерге чүгле «Сылдысчыгаш» солун үнүп турар. Бистиң ажылдарывысты үндүрер чаңгыс-ла солун ол.

  Амир Монгуш, 13 харлыг.

  АЖЫЛДАКЧЫЛАР-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА СОЛУН БОЛГАШ ЭКИ БОЛДУ

  Мен Немелде өөредилге төвүнде журналистика кичээ­линче бо чылын чаа бижидип алган мен.
  Ооң мурнунда «Сылдысчыгаш» солунну чүгле номчуп турган болзумза, ам маңаа ооң канчап тургустунуп келгенин билип алдым. Меңээ «Сылдысчыгаш» солуннуң ажылдакчыларын көөрү солун болгаш эки болду. Солуннуң редактору У. Монгуштуң чугаазындан бис Тыва Арат Республикага уруг­ларга баштайгы периодиктиг үндүрүлгелер 1921 чылдан 1944 чылга чедир үнүп турган, олар «Сылдысчыгаш» солуннуң тургус­тунарынга үндезин болган дээрзин билип алган бис. «Сылдысчыгаш» солун катап тургустунгаш, келир чылын 30 чыл болур. «Сылдысчыгаш» дугайында таныштырылганы мен дыка сонуургадым. Оон хөйнү билип алдым. Бо ужуражылганың ачызында ам ынак солунум ««Сылдысчыгажым» дугайын­да эки билир мен.

  Арыя Чооду, 13 харлыг.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама