«СЫЛДЫСЧЫГАШ», СЫЛДЫЗЫМ СЕН!»

  0
  23

  Тывада дың чаңгыс уруглар солуну «Сылдысчыгаш»-биле республиканың К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңын хөй чылдар дургузунда быжыг найырал каттыштырып турар. Ынчангаш ном саңының ажылдакчылары солуннуң юбилейин демдеглевес аргазы чок болган. 2020 чылдың март 1-де солун үндезилеттингенинден бээр 75 харлаан болгай. 
  Февральдың 27-де К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңының уруг­ларга болгаш өг-бүлениң номчулга төвүнге «Сылдысчыгаш», сылдызым сен!» деп ужуражылга болган. Кызылдың дугаа­ры 5 гимназиязының 3-кү клазының өөреникчилеринге Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, солуннуң 1990 чылдан 2015 чылга дээр редактору Александр Шоюн «Сылдысчыгаштың» тургустунган төөгүзүн чугаалап берген. 
  «Сылдысчыгаш» солуннуң төөгүзүн кижиниң нарын-берге салым-чолу-биле деңнеп болур. Ол чаа тургустунуп келгеш-ле, хөйге билдингир апарган. Солуннуң арыннарынга чүгле сөөлгү медээлер эвес, а уругларга өөредиглиг «Бодан, тып, бодап каг», «Билир сен бе?», “Хостуг үеде”, “Эртем болгаш техника”, “Солун арын” дээн чижектиг рубрикаларга материалдарны номчуп болур турган. Уругларга логиказын болгаш кичээнгейин сайзырадырынга тывызыктар, ребустар, кроссвордтар, бодалгалар парлап турган. Солун неделя санында 4 арынга А-3 форматтыг, 17000 муң экземпляр үнүп, өртээ 1 көпеек турган. 
  Ынчалза-даа солуннуң төөгүзүнге берге үелер база турган, 1959 чылда ону дүжүрер деп шиитпирни үндүрген. Сөөлүнде ол аныяктар солунунга уруглар арыны кылдыр үнүп турган. Александр Шоюн уругларга чаңгыс аай үзелдиг кижилер-биле «Сылдысчыгаш» солунну катап канчаар тургузуп турганын чугаалаарга, төөгү ооң чугаазындан шынап-ла дирлип келген ышкаш болган. Үшкү классчылар Александр Шоюннуң сактыышкыннарын улуг сонуургал-биле дыңнааннар. 
  Солуннуң амгы үеде редактору Урана Монгуш “Сылдысчыгаш” солуннуң аңгы-аңгы чылдарда юбилейлиг үндүрүлгелерин уругларга көргүзүп, солун тайылбырны кылган. Ол ышкаш солуннуң ажылдакчылары корреспондент Алдынай Саая болгаш солуннуң чыскаак­чызы Айдана Сенденмааны уругларга база таныштырып, аалдап келген өөреникчилерниң болгаш уругларның ном саңының ажылдакчыларының салган айтырыгларынга харыылап берген. Ол солун чүгле саазын кырында үнүп турар эвес, а үениң негелдези-биле соцчеткилерде арыннарында база материалдарын салып турарын дыңнаткан. 
  Бо ёзулуг «Сылдысчыгаш» солуннуң эрткен үезинче төөгүлүг аян-чорук болган. «Сылдысчыгаш» Тываның уругларының чүгле шынчы өңнүү эвес, а келир үеде шүлүкчүлерниң, чогаалчыларның баштайгы шенелде ажылдарының литературлуг шөлчүгежи дээрзин уруглар билип алган. Александр Шоюн биле Урана Монгуш уругларга солунче боттарының чогааткан шүлүктерин, бижээн ажылдарын чорударын саналдаан. 
  Ужуражылганың төнчүзүнде ном саңының ажылдакчылары Лолита Ховалыг, Саяна Ооржак олар «Сылдысчыгаш» солуннун ажылдакчыларынга четтиргенин илереткеш, юбилейи-биле байыр чедирип, тураскаалдыг белектерни тывыскан. 

  Айлана Чанзан, К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңының ажылдакчызы.

  Чурук авторнуу.

  (Материалды март 3-түң дугаары 9 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама