«ТА»-ның идепкейжизи

  0
  9

  Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазы «Башкымга мөгейиг» акцияны декабрь 20-де түңнээн. Социал четкилерге Башкы хүнүнге тураскааткан акцияга 764 кижи киржип, башкыларын алгап-мактаанын демдеглээн. Акцияның киржикчилери республиканың чурттакчы чону, өөреникчилер, ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары болгаш ТывКУ-нуң студентилери, күүсекчи эрге-чагырганың ажылдакчылары, депутаттар болган. Оргкомитеттиң кежигүннери социал четкилерде #БашкымгаМөгейиг#ПоклонМоемуУчителю деп хэштег-биле айыттынган бижиктерниң шуптузун номчуп танышкаш, назы-хар база номинациялар аайы-биле аңгылаан.
  Башкы кижиге хүндүткелдиг езу-чаңчылдарны камгалавышаан, ам-даа сайзырадыры болгаш үлегерлиг овур-хевирин тургузары чугула дээрзин ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак демдеглевишаан, Хүндүлел бижиктер болгаш өртектиг белектер-биле акцияга идепкейлиг киришкеннерни шаңнаан.
  «Тываның аныяктары» солуннуң бижикчилери база ук акцияга идепкейлиг киришкен. Оларның аразында солуннуң хоочун номчукчулары, ортумак школаларда журналистика бөлгүмүнүң бижикчилери база өөреникчилер бар. Бо удаада республика чергелиг#БашкымгаМөгейиг #ПоклонМоемуУчителю акцияның «Тываның аныяктары» солун таварыштыр идепкейлиг киржикчизи 4-кү классчы Куулар Доржу-Сюрюннү демдеглээр-дир бис. Ооң башкызы Л. Ойнарованың дугайында бижээн чүүлүн социал четкиде 18 000 кижи көрген, 68 комментарийлерни арттырган база 423 лайкты салган. Доржу-Сюрюн Куулар клазында эки өөредилгелиг, номчуттунарынга ынак, хостуг үезинде англи дыл, менталдыг математика, шыдыраа бөлгүмнеринче барып турар. Өске шупту оолдар ышкаш бут бөмбүү ойнаарынга, хүрежиринге ынак. А дыштаныр хүннерде ада-иези-биле театрга кино-концерт көөрү чаңчылчаан. Чоокта чаа кырган-авазы-биле тыва куда дугайында шиини көрген. Шии бичии Доржуга аажок солун болганын чугаалаан.
  Акцияга идепкейлиг киришкени дээш «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы Доржу-Сюрюн Кууларга Грамотаны тывыспышаан, ам-даа өөредилгезинге чедиишкиннерни күзээн.
  Алена НАН-ХОО

  Реклама