ТЫВЫНГЫР НАМСЫРАЙ

  0
  11

  Кызылдың 5 дугаар гимназияның өөреникчизи дуң­мам Янчат Намсырай 3 класста өөренип турар. Школаларга грипп дээш карантин чарлаптарга, шупту төрелдерниң уруглары арыг агаарлыг, чаптанчыг хураганнарлыг, бызаалар өзүп турар аалывысче аъттаныпкан бис. Аалга баарывыска, кылыр солун ажылдар-ла хөй: хураганнарны аваларынче ыдып бээр, адаан өдек-биле кургаглаар, чиирбейлер шарып бээр дээш өске-даа. Ынчалдыр дагдан чуңгулап ойнап турдувуста, бир неделя эрткен болду. Суур өөреникчилери карантин төнерге өөренир дээш бадыпкан бис. Аалга Намсырай дуңмам ачазы-биле арткан. Чүге дээрге хоорай өөреникчилериниң карантини төнмээн. Намсырайның ачазы хоюн кадарып үнген. Авазы инектерин оъткарып чорупкан. Намсырай аалга төрүүр инектер чанынга чааскаан арткан. Чаас­каан аалга турда, даштыгаа хар кырынга бир инээ төрүпкен. Ава, ачазының кээри элек. Оларны манаар болза, бызаа даштыгаа доңуп өлүп болур. Ам канчаар, чаш бызааны камгалаар болза эки деп, Намсырай бодаан. Девидеп, аай-дедир маңнап, канчаар­даа аайын тыппайн турган. Оон хураганнарга сиген чүктеп бээр энчээнге бичии бызаазын салгаш, чылыг кажааже киир сөөртүп алгаш, инекти база бызаазынче киирипкеш, чылыг кажааның аксын ыяк дуглааш, ада-иезин манап орда, чедип келгеш, оглун аажок мактааннар. Мен база дуңмам Намсырайны эр хей деп санаар мен. Хар кырынга төрүттүнген бызаазын камгалап алган, ёзулуг маадырлыг чорук кылган деп санап турар мен. 

  Айдана Янчат, Ээрбек школазының 4 “б” клазының өөреникчизи. 

  (Материалды февраль 18-тиң дугаары 7 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама