Улуг кижилерниң частырыглары дээш, ажы-төл харыылавас ужурлуг

  0
  1
  Улуг кижилерниң частырыглары дээш, ажы-төл харыылавас ужурлуг

  Республиканың наркология диспансериниң профилактика кабинединиң тускай мергежилдиглери Кызыл хоорайда өөредилге черлеринде сургуулдарга арага, наркотиктер дээш өске-даа хоралыг бүдүмелдерниң хоразы, айыылының дугайында тайылбырлап, оларның сонуургаан айтырыгларынга харыылап, наркология диспансериниң ажыл-чорудулгазын сонуургадып, доктаамал ажылды чорудуп турар.

  Кабинеттиң фельшер эмчизи Чодураа Ломажап шак ындыг ужуражылгалар үезинде дыка хөй таварылгаларда “Чоок кижизи арагалаар болза, чүнү канчалза экил?” деп айтырыгны улуг-даа, бичии-даа улус салып турарын чугаалаан.

  – Херек кырында бо дыка эки айтырыг-дыр. Арагалаар кижиниң чоок улузу ол дээш дүвүреп, сагыш човап, дузалажыксап турарының демдээ. Ынчалза-даа ол айтырыгны бичии ажы-төлден дыңнаары аарышкылыг, муңгаранчыг болур-дур. Улуг кижилерниң частырыглары, арагага алзып алганы дээш чаш улус харыылавас ужурлуг. Ол дугайында ада-ие боданыр болза эки. Ынчангаш чаа чыл байырлалдарының хөй санныг дыштаныр хонуктарында ада-иелерден арага-биле “найыралдажып”, эзиртир суксуннар ижеринге сундулуг эш-өөр-биле байырлап-хөглээриниң орнунга, ажы-төл-биле дыштанып, чуңгуулап, оларны өөртүп, оларже кичээнгей салып эрттирерин күзээр-дир бис – деп, эмчи чагып турар.

  Нарколог эмчилер сургууулдар-биле ажыл үезинде чаңгыс удаа арага ишкен азы наркотик ажыглаан таварылга безин оларның келир үезин будап, муңгаштап кааптып болурун айтып турар. Ол ышкаш арага-дары-биле холбашкаш, хоралыг чаңчыл-биле демисежип күш четпейн чоруур тура-соруу быжыг эвес, харыысалга чок улуг улустан үлегер албайн, олардан артык угаанныг, күштүг болурун чагып, тайылбыр ажылын чорудуп турарлар.

  Ужуражылгаларны коронавирус хамчыынга удур камгаланырының бүгү негелделерин сагывышаан эрттирип турар болганындан бир өөредилге черинге удаа-дараа барып турарын наркологтар чугулалап демдеглээннер.

  Реклама