ВИДЕОХАРЫЛЗАА: «БАЖЫҢЫВЫСКА ОЛУРААЛЫҢАР!»

  0
  11

  Бичии сылдызывыс, ырлаарынга салым-чаяанныг кызывыс Ай-кыс Кыргысты танывас кижи ховар. Ол – Россия чергелиг «Уруглар үнү», «Көк куш», «Бичии сылдыс» дээш оон-даа өске ыры мөөрейлериниң киржикчизи. Бир дугаар каналга «Уруглар үнү» мөөрейинге киржип турда, жюри кежигүннериниң бирээзи Нюша ону мынчаар үнелээн: «Мындыг кайгамчык, бүгү талазы-биле дески ыраажы ховар таваржыр. Англи дылда шын адалга болгаш вокал талазы-биле тулган арыг күүсеткени мени магадатты».
  Бүгү чуртта «Бажыңывыс­ка олураалыңар!» кыйгырыг­ны хажытпайн, Ай-кыс-биле видеохарылзаа таварыштыр чугаалаштывыс.
  — Бир дугаар каш харлыыңда сценаже үнген сен, Ай-кыс?
  — 6 харлыымда Самагалдайга февраль 23 таварыштыр болган концертке киришкен мен.
  — Бичииңден эгелеп-ле сценага ырлаксаар турган сен бе?
  — Бичии тургаш, бодум «ырлаар мен» деп турганым сагынмас мен. Концерттерге, мөөрейлерге улуг улустуң аайы-биле киржип тургаш, чоорту сонуургап, таарзынып эгелээн мен.
  — Өөредилгең азы сонуургалың кайы-бирээзи кошкай бербези-биле, канчаар белеткенип тур сен?
  — Школаны доозуп турар мен, ынчангаш амгы үеде өөредилге кол черни ээлеп ту­рар. ЕГЭ-лерни эки дужаап алыр дээш, кызып белеткенип тур мен. Мөөрейлерге киришкеш, үзүпкен темаларымны бажыңга немелде кичээлдеп, бердинген онаал­галарны башкыларымга хынадып тургаш өөренип алыр мен. Белен чүве чок деп билип турар мен. Ыр база мээң чуртталгамда эвээш эвес чер­ни эжелеп турар. Ынчангаш ийилдирзинге чет­ти­ге­рин кызар мен.
  — Мөөрейлерге киржип, кичээл үзериңге кандыгыл?
  — Школада башкыларым мени деткип турар. Кол-ла чүве өөредилгем баксыравас ужурлуг.
  — Россия чергелиг «Уруг­лар үнү», «Бичии сылдыс», «Көк куш» дээш оон-даа өске мөөрейлерге киришкениң соонда, сеңээ чүү өскерли берди?
  — Улус мени таныыр апарган. Кудумчуга-даа чорумда, мээң-биле кады тырт­тырыксаар чорду. Менче кичээнгей көвүдей бергенин эскердим. Бодумну бир маа­дырлыг кижи кылдыр санавас мен. Хевээр өөренип, эштерим-биле эдержип, шупту чүве ол-ла хевээр.
  — «Уруглар үнүнге» чүге Дима Биланны шилип алдың?
  — Эгезинде-ле жюри кежигүннеринде кымнар барын билир болгаш, дөрт кижиниң аразындан Дима Биланны шилип алган мен. Ол үеде Дима Билан дыка билдингир, чедиишкинниг болгаш ыр­лаар аяны, сценага алдынары меңээ чоок болган.
  — Ооң-биле кады ажыл­даарга, кандыг-дыр?
  — Ол үеде Дима Биланның концерттери хөй болгаш, бистиң-биле орта ажылдавааны хомуданчыг. Ооң дузалакчызы-биле белеткенип турган бис. Өске командалар боттарының дагды­ныкчызы-биле ажылдап турган.
  — Улуг сценага ырлаары берге бе?
  — Ийе, үнген санымда сүрээдеп, девидээр мен. Бодуңну канчаар оожуктуруп алыр сен, ынчаар болур деп билген мен
  — Бодуңну канчаар оожуктурар-дыр сен?
  — Сценаже үнерде, кан­чаар чоор дээн чижектиг хөй чүве бодавас болза эки. Ырлап каапкан соонда, кайы хире дыштыг, эки болурун бодап алырга, шынап-ла, дузалаар чорду – деп хүлүмзүрүг-биле харыылады.
  — Сонуургалың сайзырадып, өөредип турар башкыларың Борис Салчак, Ирина Моломдай-биле кажан, канчаар таныжып алган силер?
  — Ынчан Самагалдай школазынга 6-гы класска өөренип турган мен. Даай-авам «Кызылга «Азияның үнү» деп ыры мөөрейи болур» дээрге, шенеп көөр дээш чорупкан бис. «Азияның үнү» мөөрейни амгы башкыларым Борис Салчак биле Ирина Моломдай организас­тап эрттирип турган. Аңаа киришкеш, тиилекчи болган мен. Оон эгелээш-ле мени өөредип, деткип, дузалажып чоруур, кезээде мээң-биле кады чоруур ийиги өг-бүлем деп санаар мен.
  Ол мөөрей соонда, 6 классты дооскаш, Кызылче өөренип чедип келген мен. Үр болбаанда, республикадан даш­каар Красноярск хоорайга ыры мөөрейинге киришкеш, бир дугаар чер алган мен. Баштайгы улуг чедиишкиним ол болган.
  — Сен ышкаш ырлаарынга ынак, артист болуксаар уруг­ларга чүнү сүмелээр сен?
  — Аңгы-аңгы мөөрейлерге киржирге, арга-дуржулга немежир, ынчангаш мөөрей бүрүзүнге киржип, янзы­­-бүрү ырыларны дыңнап, хөй номчуттунар. Орус, англи дылдарга шын адап өөренир болгаш күзелин чедип алыр дээш кызып ажылдаар-ла болза, болдуна бээр.
  — Карантин үезинде бажыңдан үнмейн олурарга кандыг-дыр, канчаар өөренип тур сен?
  — Бажыңдан үнмейн, интернет таварыштыр өөренип тур мен. Кичээлдээр дээш чалгаараар-даа чай чок. Интернетте шупту чүве бар. Эштерим-биле харылзажыр апарзымза, видеохарылзаа, телефон дамчыштыр чугаалажыптар. Школада берип турар кичээлдерден аңгыда литература, англи дылда немелде кичээлдерни ап турар мен. Англи дылды Казань хоорайда онлайн школада, неделяда 2 катап кичээлдеп турар мен.
  — Школаны дооскаш, кандыг мергежил шилип алыр сен?
  — Ол айтырыг меңээ берге болуп турар. Ам-даа боданып турар мен. Дылдар-даа, хөг­жүм-даа талазы-биле өөре­никсеп турар мен.

  Аржана ЧАМЗЫРЫН.
  Чуруктарны хуу архивинден берген.

  (Материалды апрель 7-ниң дугаары 14 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама