ВОЛОНТЁР БОЛУР МЕН

  0
  10

  Экии, ынак солунум «Сылдысчыгаш»!
  Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг сумузунуң 7-ги классчызы мен. Суурувус долгандыр даглыг, тайга черде турар. Удавас даг эдээнден чес­тек-каттаар үе келир. Өг-бүлем 8 кижи, шупту уруглар бис, эң-не хеймери мен. Авам-ачам — 18 уйнуктуң ынак кырган ада-иези.
  Бот-аңгыланыышкын үезинде интернет таварыштыр өөрениринден аңгыда, угбаларымга, ада-иемге дузалажып турар мен. Эртенги шакта инектерни саарга, бызаазын тыртыжып берип, бызаалар кадарар. Кежээ хойлар кирип кээрге, хураганын ытчыр. Кажаа иштин аштаар, хаван чемгерер ажылдарлыг мен. Улуг угбаларым уруглары-биле чажыттар болгаш, шупту ажылдарны кады кылып кааптар бис. Олар боттарының бажыңнарындан халчып келирлер. Хөй угбаларлыг, дуңмаларлыг болганымга өөрүүр мен – найыралдыг, эжишкилер бис.
  Улуг угбамдан бичиизи Айкуша Валерьевна – Торгалыгның көдээ культура одааның удуртукчузу. Угбам коллективи-биле волонтёрлап ажылдап турар. Олар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге, улуг назылыгларга дузалажырлар. Аъш-чемни чагыг езугаар кожуун төвүнден садып эккеп берип, бот-аңгыланыышкын үезинде бодун канчаар алдынарын тайылбыр­лап берип дээш, оон-даа өске дузаны көргүзүп турарлар.
  Кандыг-даа ажык-кончаа чокка кижилерге дузалажыр улус – волонтёрлар дээрзин угбам чугаалаан. Күзелдиг кижи бүрүзү волонтёр бооп болур. Мен база өзүп келгеш, волонтёр болур мен.

  Хенче ЧАМЫЯН, Торгалыг школазының 7-ги классчызы.

  #Победа75#Побкда75_Тыва#Тиилелгениң75чылынга
  #Сылдысчыгаш_солуну

  Реклама