ЫТ — КИЖИНИҢ БҮЗҮРЕЛДИГ ӨҢНҮҮ

  0
  17

  Экии, «Сылдысчыгаш»!
  Торгалыг ортумак школазының 6-гы классчызы мен. Өг-бүледе 5 кижи бис. Бир акылыг, бир угбалыг мен. Өг-бүлем мени деткип, дузалажыр. Чамдыкта мен оларга дузам кадып шыдаптар апарган мен. «Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» төлевилелдиң киржикчизи мен. Школаны доозупкаш, дээди өөредилге черинче киреринге амдан эгелеп белеткенип эгеледим. Амгы үеде интернет таварыштыр кичээлдеп тур бис. Башкыларның берген онаалгаларын дүргени-биле кылгаш, чортуп бээр.
  Хостуг үемде хол бөмбүү, бут бөмбүү ойнаарынга, школага болган мөөрейлерге, хөй-ниити ажылдарынга киржиринге ынак мен. Амгы үеде школаже барып болбас. Эштерим, башкыларымны сактып, школага өөренирин четтикпейн манап тур мен.
  Мээң ынак дириг амытаным – ыт. Ыт – кижиниң эң чоок, бүзүрелдиг өңнүү. Бистиң бажыңывыста ийи ыт бар. Бирээзин Лайка, өскезин Белый дээр. Белый мени хүннүң-не школаже үдээш, өөренип кааптарымга уткуп аар. Ыттарым ийилээ аажок найыралдыг. Олар мээң-биле бөмбүк сүрүп халчырынга ынактар. Кайызының-даа ээргизи, коданчызы аажок. Бажыңывысты долгандыр кадарып, хүлээлгезин эки күүседип турарлар.

  Чай-Суу Ширин-оол, Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суур.

  #СылдысчыгашСолуну #Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама