ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ – СОВЕТ ЭВИЛЕЛИНИҢ МААДЫРЫ

  0
  21

  Фашистерни тиилээн юбилейлиг 2020 чылда Төрээн чуртувусту камгалап турган кижилерниң ду­гайында хөйнү бижип турар. Бис оларны билир база оларның аттарын сактып чоруур ужурлуг бис. 
  Оларның бирээзи – Зоя Космодемьянская, ол 18 харлыг турган. Школа дооскан соонда литература институду кирер бодаан, ынчалза-даа дайын шаптыктаан. Зоя боду эки туразы-биле чыылда пунктузунче чедип келген. Оон диверсантылар өөредир черге өөренген соон­да, ону Волоколамск хоорай чоогунче октапкан. Аңаа улуг эр улус-биле кады айыылдыг даалгалар күүседип турган. Ол дыка берге болгаш амы-тынга онза айыыл­дыг. Мен бодумну ооң орнунга бодапкаш, корга берген мен. Кыжын танывазы хоорай чанынга, долгандыр дайзыннар бар черге турарга коргунчуун. Ол үеде боттарының амы-тынын харамнанмайн, Төрээн чуртун камгалап, дайзын-биле демисежип турган уруглар хөй турган. 
  Бир дайынчы операция үезинде Зояны немецтер тудуп алган. Ону хилинчектеп эгелээн, ынчалза-даа ол чүнү-даа чугаалаваан. Кандыг кончуг күштүг, дидим, шыдамык болган кижи боор. Ооң соонда Зояны шаажылап өлүрер дээн. Ол, бажын бедик көдүрүп алгаш, партизан уруг тудуп алганынга аажок амырап турган фашис­тер ортузунга чоргаар кылаштап чораан. Чуртталгазының сөөлгү секундазында Зоя: «Эштер, тиилелге бис­тии болур! Немец солдаттар, орайтаваанда дүжүп бериңер!» – деп алгырган. Ооң соонда Зояны азып каан. Ону шаажылаан черже суурнуң чурттакчыларын сывыр­тап эккелген, ынчангаш олар ооң чуртталгазының сөөлгү секундаларының херечилери болган. Суурнуң чурттакчыларын бичии уругнуң эресдидими кайгаткан. Олар ооң соонда ол дугайында фронт корреспондентилеринге чугаалап берген. 
  Зояның дугайында бир дугаар статья «Правда» солунга үнген. Зоя Космодемьянская Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде Совет Эвилелиниң Маадыры деп атты алган бир дугаар херээжен кижи болган. Бис ол дугайында билир база ындыг дайын катаптаттынмазы-биле бүгү чүвени кылыр ужурлуг бис. 

  Ванесса Куулар, 12 харлыг, Кызыл хоорайда Немелде өөредилге төвүнде «ЮНКОР» каттыжыышкын.

  (Материалды февраль 18-тиң дугаары 7 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама