Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
10 декабря, сб
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

97 МАЛ ӨРТТЕНГЕН 

15 апреля 2020
7

Сөөлгү үеде Чеди-Хөл кожуунда өрттер удаа-дараа хын үнгүлээнин @tmgnews17 дыңнадып тур. 

Могай деп черниң Эл-Бажынга эрткен чылгы кургаг оът-сиген хып үнген, түңнелинде ында малчынның кыштаа өрттенип каг часкан. Малчын өөнүң ишти-биле хып үнген отту өжүрүп чадашкаш, кожууннуң өртчүлеринче телефоннаптарга, олар келгеш, өрттү өжүрген. Чаяан бооп, өрттүң хүндүс хып үнгени эки болган. Дүне өрттенген болза, малчынның кыштаандан, мал-маганындан чүү-даа артпас турган чыгыы-ла. 

Апрель13-те Сайлык суурда малчынның кажаа-хораазы, мал-маганы шупту өрттенип каап болур турган. Евгений Куулар бажың-балгат-даа, мал-маган-даа чок артып каг часкан. Эртен даң бажында мал-маганы аажок алгыржып турарын дыңнап кааш, малчын чүгле иштики хеви-биле даштыгаар үне халып кээрге, малының кажаазы чалбыышталдыр өрттенип турар болган. Кажааның аксын ажыдып, ооң иштинче кире халып келгеш, дүүн кежээ кыпсып кааны улуг сайгылгаан чанында чалбыышталып хып турарын көрүп кааш, ынаар бир хууң сугну чажыптарга, изиг сайгылгаан соок сугга чарылгаш, шилдиң бузундулары малчынның бодунуң арны-бажын кемдедир часкан. Девидээн малчын шээр малын кажаадан үндүр ойладып турда, өрт улам өөскээн. Малчынның өөнүң ишти, кожалары өртчүлерже телефоннаптарга, олар кончуг дүрген келгеш, өрттү өжүргеннер. 

Евгений Кууларның 300 ажыг хой-өшкүзүнүң 97-зи өрттенип өлген. Оларның 26-зы бичии анай-хураган. Өртке буруулуг кижи малчын боду. Кажаа иштинде бичии анай-хураганны дүне чылдыр дээш, күштүг сайгылгаанны ол кыпсып каан. 

Бодунуң оваарымча чок чоруунуң уржуунда ол кожаларынга база өрт айыыл-халавын болдурар часкан. Кандыг бир чылдагаан-биле өрт улам өөскээн болза, кожаларының бажың-балгады база өрттенип каап болур турганын малчын чугаалап, буруузун миннинген. 

ЭКИИРГЕК СЕТКИЛДЕН ХЫП ҮНГЕН ӨРТ 

Хову-Аксы суурнуң 44 харлыг чурттакчызы бодунуң ажылдап турганы организацияның даштыкы девискээрин аштап-арыглаар дээн эки сеткили-биле кургаг бок бөлүп, өрттедип турда, өрт хып үнген. Өрттү боду өжүрүп чадааш, өртчүлерни кыйгыртыр ужурга ук хамааты таварышкан. 

Өртке удур албанның ажылдакчылары ооң сеткилиниң экииргээн үнелеп көрзе-даа, айыыл-халап болдурганы дээш административтиг хемчег онаап, 2 муң рубль түңнүг торгаалга онааган. 

Чеди-Хөл кожуунда өрттерниң хып үнүп турар чылдагааны өртке удур айыыл чок чоруктуң негелделерин хамааатыларның сагывайн турары деп онза байдалдар албанының ажылдакчылары санап турар. 

ДАЧАЛАРГА ӨРТ ҮНМЕЗИН ДЭЭШ 

Кызылдың солагай талакы дачаларында садчыларның коммерциялыг эвес № 6 ниитилелдиң кежигүннериниң аразындан эки турачы волонтерлар өрт удур камгалал ажылдарын апрель 13-15 хүннерде боттандырып чоруткан. Боттарының ниитилелиниң кудумчуларында бокту бөлүп аштааш, машинага чүдүргеш, бок төгер черже сөөртүп үндүрген. 

Дачаларның кудумчуларын аштап тура, чурттакчыларның ортузунга өртке удур тайылбыр ажылын чорудуп, кургаг бокту өрттетпезин чагып, уруг-дарыг болгаш улуг-даа кижилер от-биле оваарымчалыг болурун сагындырып турганнар. 

Садчыларның коммерциялыг эвес № 6 ниитилелиниң баштаар чериниң даргазы Маадыр Оюннуң чугаазы-биле алырга, өртке удур мындыг хемчеглерни чылдың-на ап чорудуп турар. 

Солагай талакы дачаларда кагдынган азы ажыглал чок турар, бок сиген дуй үнүп, кургаан, ээн дача участоктары база бар. Бир эвес олар өрттенир 

болза, Кызыл чоогунуң бүгү дачалары өрттенип болурунуң айыылы улуг. Кагдынган дачаларның ээлерин тодарадып, чок-ла болза, оларны шын ажыглап шыдаар кижилерге дамчыдып бээриниң талазы-биле ажылдарны чорудары чугула. Дачалар хамаанчок, хоорайлар безин өрттенип каар таварылгалар төөгүге турган-на болгай...